Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Imieniny: Tekla, Bogusław Sobota 23 Wrzesień 2023
     
Strona głównaAktualnościGaleriaKontakt
Urząd Gminy
  Dane teleadresowe
  Rada Gminy
  Organizacja Urzędu
  Gminne Jednostki Organizacyjne
Prezentacja Gminy
  Sołectwa w gminie
  Położenie geograficzne
  Miejscowości w Gminie
  Historia i zabytki
  Program Opieki nad Zabytkami
  W krainie jezior i lasów
  Charakterystyka przyrodniczo-krajobrazowa
  Miedzichowo community
Kultura
  Zespół Lans Generation
  Zespół śpiewaczy Bolewiczanie
  Zespół Our Dreams
  Kalendarz imprez 2014
Gospodarka
  Drogi, ulice, chodniki
  Gospodarka Odpadami
  Inwestycje gminne 2010-2014
Dla turysty
  Folder turystyczny
  Szlaki turystyczne w gminie Miedzichowo
  Gospodarstwa agroturystyczne
  Co warto obejrzeć w gminie Miedzichowo?
  Baza noclegowa
Informator
  Informacje praktyczne
  Gmina Miedzichowo w Stowarzyszeniu KOLD
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta
Znani mieszkańcy gminy
  Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski
Przedsiębiorcy w naszej gminie
  Prezentacja przedsiębiorców działających na terenie naszej Gminy
  Kreatywny Przedsiębiorca
Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Gaudeamus Igitur na wsi
  O Uniwersytecie...
  Otrzymane gratulacje i życzenia dla Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  Osoby, które objęły patronatem i opieką Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Plan zajęć 2014/2015
Przydatne linki
  Przydatne Linki
  Mikroporady.pl
Konkursy
  KONKURS na Facebooku
  Wyróżnione prace konkursowe
Stowarzyszenia
  STOWARZYSZENIE MIEDZICHOWO - BEZPIECZNA GMINA
  KLUB SPORTOWY DĄB BOLEWICE
  STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE AKTYWNYCH KOBIET BOLEWIC
  STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYJACIÓŁ ZIEMI MIEDZICHOWSKIEJ
  STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY, SPORTU I PROMOCJI SOŁECTWA GRUDNA
Wydarzenia archiwalne
  Wydarzenia z innych lat
 
  
W krainie jezior i lasów

Gmina Miedzichowo dysponuje licznymi walorami, które kwalifikują ją do terenów doskonale nadających się dla celów turystyczno-rekreacyjnych. Bez wątpienia jest to region, który w pełni zasługuje na miano Krainy Jezior i Lasów. Tereny leśne zajmują znaczącą część obszaru gminy - aż 70 %. Ogromnym atutem tych ziem jest niski stopień ich uprzemysłowienia, a co się z tym wiąże - czyste powietrze, nie skażone gleby i wody.

W lasach, które zachwycają wyjątkową urodą drzewostanu, występuje bogactwo runa leśnego - zwłaszcza jagód i grzybów. Spośród grzybów często zbierane są szlachetne borowiki i kurki, mające swoich zwolenników również wśród gości zagranicznych, chętnie przybywających do tego rejonu.

Spragniony ciszy i spokoju turysta znajdzie tu wymarzone miejsce do wypoczynku. Czekają na niego ośrodki wypoczynkowe nad wodami jezior, gdzie usytuowane są plaże z kąpieliskami i pola biwakowe. Można tu wędkować, zażywać kąpieli i uprawiać sporty wodne.

Do najbardziej znanych akwenów tego rejonu należą jezioro Chłop, gdzie powstały liczne ośrodki wypoczynkowe, jezioro Wędromierz i jezioro Proboszczowskie. Są one atrakcyjne również dzięki wysoko ocenionej czystości swych wód.

Osoby pragnące odpoczywać z dala od innych mają do dyspozycji gospodarstwa agroturystyczne, które oferują gościnę w prawdziwie rodzinnej atmosferze nie tylko w czasie letnich wakacji, ale często również przez cały rok. Dodatkowym walorem tej formy wypoczynku jest możliwość korzystania ze zdrowej, wiejskiej żywności, którą udostępniają gospodarze, a także z uczestniczenia w polowaniach, co stanowi nie lada atrakcję.

Lasy w większości zarządzane są przez Nadleśnictwo Bolewice, znakomicie dbające o środowisko naturalne i chroniące zasoby leśne, które w tym rejonie są wyjątkowo bogate. Las jest formą, która wyraźnie dominuje w krajobrazie gminy Miedzichowo. Leśnicy, odpowiednio pielęgnując drzewa i prowadząc właściwą gospodarkę leśną sprawili, że tereny te stały się autentycznymi enklawami natury, ostojami dla dzikich zwierząt i ptactwa, zakątkami zieleni, które przyciągają swoim urokiem o każdej porze roku. Miejscem spotkań leśników i myśliwych jest Wigwam - pomysłowa drewniana budowla o oryginalnym kształcie.

Charakterystyczną cechą tutejszych lasów jest słynna bolewicka sosna stanowiąca miejscowy ekotyp tego gatunku. Tworzy ona drzewostany nasienne, które podlegają szczególnej ochronie jako odznaczające się wybitnie korzystnymi właściwościami. Powierzchnia drzewostanu tej sosny wynosi ponad 150 ha.

Częścią gminy Miedzichowo są tereny należące do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Park ten utworzono przed 14 laty - w 1986 r. Całkowita powierzchnia Parku (wraz ze strefą ochronną) wynosi ponad 45 tysięcy ha. Na Pszczewski Park Krajobrazowy składają się dwa kompleksy:
            1. fragment rzeki Obry wraz z je-I ziorami rynnowymi i pagórkami tzw.
Ozu Pszczewskiego, obejmujący teren od Trzciela po Rokitno (ponad 10 tyś.ha)
          2. fragment urokliwej doliny rzeki Kamionki od Lewic do Kamiennej (mieszczący się na obszarze 1970 ha)

Obszar Parku leży na pograniczu Okręgu Poznańsko-Gnieźnieńskiego i Lubuskiego. Teren Parku odznacza się wysokim stopniem lesistości (ponad 66 %). Wody zajmują tu ok. 12 % powierzchni.

Formy przyrodnicze spotykane na tym terenie sprzyjają badaniom naukowym, rozmaitym formom rekreacji i e-dukacji ekologicznej, co często jest wykorzystywane przez szkoły.

Występuje tu krajobraz pojezierny, wzgórz morenowych i falistej równiny sandrowej z licznymi rynnami jeziornymi. Wśród drzewostanu występują najczęściej różne gatunki drzew liściastych (zwłaszcza w dolinie rzeki Kamionki i nad Obrą).  Na pozostałym terenie na ogół spotyka się drzewostany sosnowe tworzące rozległe bory. Mniejszy jest udział dębu, brzozy, buka, świerka. Wiele drzew jest drzewami pomnikowymi.

O atrakcyjności Pszczewskiego Parku Krajobrazowego świadczy również obecność licznych jezior, rozrzuconych wśród pól uprawnych. Wiele jest tu malowniczych oczek wodnych i źródełek. Dzięki swojej obecności tworzą one specyficzny mikroklimat tego rejonu.

Miejscowa fauna jest bardzo zróżnicowana i wyjątkowo bogata. Spotyka się wiele gatunków rzadkich i podlegających ochronie.
W jeziorach występuje około 30 gatunków ryb. Wśród nich najbardziej popularne i najchętniej łowione przez wędkarzy to węgorze, sandacze, liny, sumy, szczupaki i leszcze.
Spotyka się tu także zwierzynę związaną ze środowiskiem wodnym: bobry, wydry i piżmaki. W roślinności okalającej jeziora bytuje wiele gatunków ptactwa wód nego.

Na terenie Parku utworzono cztery rezerwaty przyrody. "Jezioro Wielkie" (rezerwat ornitologiczny), "Jeziora Gołyńskie" (rezerwat flory), "Rybojady" (torfowiskowy), oraz "Dąbrowa na Wyspie" (powstały na jeziorze Lubikowskim).

Turyści mogą podziwiać piękno krajobrazu i obcować z naturą korzystając z punktów widokowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leśnictwo i gospodarka łowiecka na terenie gminy

 

Gmina Miedzichowo charakteryzuje się bardzo wysoką lesistością wynoszącą aż 69,7 % (wg danych US Poznań 2001), znacznie większą niż w pozostałych gminach Powiatu Nowotomyskiego. Jest to również jeden z najwyższych (dwa i pół razy większy od średniej krajowej wynoszącej 28,4%) wskaźników lesistości w Polsce. Na ryc. 4.4. została przedstawiona struktura użytkowania gruntów w  gminie. Tak duży udział powierzchni zalesionych wiąże się z dominacją na tym obszarze słabych, wykształconych z utworów piaszczystych, gleb o znikomej przydatności rolniczej. W związku z tym najlepszym, z gospodarczego i środowiskowego punktu widzenia, sposobem wykorzystania tych terenów jest produkcja leśna z uwzględnieniem szeroko rozumianej pozaprodukcyjnej funkcji lasu.

 Gmina wyróżnia się największym stopniem zalesienia również wśród gmin Powiatu Nowotomyskiego.

 Lasy gminy Miedzichowo są administrowane przez jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie kraju, mianowicie przez RDLP w Szczecinie. Gospodarka leśna realizowana jest na powierzchni 14 811ha, z czego lasy i grunty leśne stanowią 13875 ha. Gospodarkę leśną na obszarze gminy Miedzichowo prowadzą dwa nadleśnictwa:

 • Nadleśnictwo Bolewice, w którego skład wchodzą obręb Bolewice o powierzchni 7968,97 ha znajdujący się w całości na terenie gminy oraz część obrębu Lewice,
 • Nadleśnictwo Trzciel - fragment obrębu Trzciel o łącznej powierzchni około 3 517 ha, z czego około 2 116 ha to lasy i grunty leśne.

Ponadto we władaniu osób prywatnych znajduje się 552 ha lasów, co stanowi jedynie 3,8% lasów gminy.

Głównym zadaniem Lasów Państwowych na terenie gminy jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a mianowicie:

1) zasady powszechnej ochrony lasów,

2) zasady trwałości utrzymania lasów,

3) zasady ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,

4) zasady powiększania zasobów leśnych.

 

Wszelkie działania związane z prowadzeniem gospodarstwa leśnego określone są również w planie urządzenia lasu - dokumencie opracowywanym dla każdego nadleśnictwa w cyklach dziesięcioletnich. Dokument ten zawiera przede wszystkim wytyczne w zakresie hodowli, ochrony i użytkowania zasobów leśnych. Elementem planu urządzenia lasu jest również program ochrony przyrody, w którym zapisane są metody ochrony lasów. Dokument ten znajduje się w posiadaniu zarówno Nadleśnictwa Bolewice, jak i Nadleśnictwa Trzciel.

Racjonalna gospodarka leśna zapewnia ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, ochronę wód powierzchniowych oraz głębinowych.

Lasy Państwowe na bieżąco monitorują stan lasów, aktualizują powierzchnię i zasoby. Służby Leśne śledzą i prognozują stan zagrożenia pożarowego oraz występowanie szkodników i infekcji drzew.

Skład gatunkowy lasów

 

Ze względu na przewagę gleb wytworzonych z plejstoceńskich utworów piaszczysto – żwirowych i organicznych utworów holoceńskich, dominującym gatunkiem w lasach jest sosna zwyczajna (Pinus silvestris). Jest ona najważniejszym w tutejszych lasach gatunkiem pod względem gospodarczym i lasotwórczym. Jej procentowy udział w ogólnej powierzchni lasów gminy wynosi 92,3%. Gatunek ten wielokrotnie tworzy jednopiętrowe, lite drzewostany.

Pozostałe gatunki lasotwórcze to:

 • olsza czarna (Alnus glutinosa),
 • dęby (Q. petrea, Q.robur, Q. rubra),
 • brzoza brodawkowata (Betula pendula),
 • brzoza omszona (B. pubescens),
 • daglezja zielona (Psudotsuga menziesii).

Gatunkami o mniejszym znaczeniu są modrzew (Larix decidua) i świerk (Picea abies). Modrzew o przeciętnym wieku 26 lat tworzy drzewostany najczęściej z sosną, brzozą i świerkiem. Świerk natomiast zajmuje żyźniejsze siedliska w zagłębieniach i obniżeniach terenu, często w pobliżu bagien, jezior i rzek.

Stosunkowo często występuje także robinia akacjowa (Robinia pseudoacacja), którą spotkać można przede wszystkim w okolicach domostw usytuowanych w enklawach śródleśnych oraz na zalesionych gruntach porolnych. Dość licznie występuje także czeremcha amerykańska (Padus serotina).

 

W gminie znajduje się 16 wyłączonych drzewostanów nasiennych o łącznej powierzchni 173,59 ha, z czego 2 to drzewostany dębu bezszypułkowego, które umiejscowione są one w nadleśnictwie Bolewice. W nadleśnictwie tym znajduje się 71 sztuk uznanych drzew doborowych sosny zwyczajnej oraz 6 drzew doborowych dębu bezszypułkowego.

Wartym odnotowania jest fakt istnienia miejscowego ekotypu sosny zwyczajnej, tak zwanej sosny bolewickiej, charakterystycznej dla tutejszych lasów. Na obszarze obrębu Bolewice znajduje się 14 drzewostanów tej sosny stanowiących wyłączone drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 149,63 ha. Rodzime pochodzenie sosny bolewickiej jest udokumentowane historycznie. Wnikliwe studia map leśnych z 1853 roku pozwoliły stwierdzić, iż ówczesny właściciel lasów nie prowadził gospodarki zrębowej oraz wykorzystywał własny materiał siewny.

Cechami charakterystycznymi tego ekotypu sosny są:

 • większy udział w drzewostanie drzew prostych,
 • znaczna wysokość poszczególnych osobników,
 • mała guzowatość strzał,
 • większa stożkowatość koron,
 • spękana korowina o barwie szarobrunatnej,
 • liczne igły potrójne,
 • duży przyrost i żywotność.

Typy siedliskowe lasu

 

Dominacja siedlisk borowych, a wśród nich boru świeżego zajmującego blisko 70% powierzchni lasów w gminie Miedzichowo, wynika z niekorzystnego układu stosunków glebowych i wilgotnościowych. Na terenach leśnych gminy brak siedlisk boru bagiennego oraz boru mieszanego bagiennego. Pojawiające się siedliska lasowe i olsowe związane są z obszarami wilgotniejszymi i łącznie stanowią jedynie około 9,5% ogólnej powierzchni zalesionej.

Powierzchniowo na terenach leśnych dominują leśne zbiorowiska zastępcze z drzewostanami sosnowymi. Jednak w sensie fitosocjologicznym nie stanowią one zbiorowisk borowych, gdyż w ich runie dominują trawy porębowe i łąkowe. Płaty typowych borów występują stosunkowo nielicznie. Rozproszone zaś płaty olsów zajmują bagienne obniżenia terenu, a wzdłuż Obry i Czarnej Wody pojawiają się pasma, często młodych, o połąkowej genezie, łęgów.

Znaczny obszar gminy, aktualnie zalesiony, to tereny, które w przeszłości miały zupełnie inny charakter ekologiczny.

Północna, południowo – zachodnia oraz centralna część gminy zajęta była w znacznej mierze przez łąki i pola uprawne, z niewielkimi tylko, rozrzuconymi fragmentami lasu. Pozostałe obszary gminy względnie zachowały swój charakter. W związku z powyższym, specyfiką tego terenu jest znaczny udział powierzchni leśnej na gruntach porolnych. Za ich cechę charakterystyczną, odróżniającą je od drzewostanów na gruntach leśnych, możemy uznać duży udział lub też nawet dominację w podszycie (o ile podszyt występuje) czeremchy amerykańskiej. Gatunek ten jest bardzo ekspansywnym neofitem, sprowadzonym z Ameryki Północnej w celach głównie fitomelioracyjnych. Jego intensywna ekspansja związana jest z niewielkimi wymaganiami glebowymi i w przeciwieństwie do rodzimej czeremchy pospolitej dobrze radzi on sobie na ubogich, piaszczystych glebach, które dominują przecież na terenie gminy. Drzewostany na gruntach porolnych wymagają szczególnej troski z wielorakich powodów, z których jednym z najważniejszych jest zagrożenie upraw przez hubę korzeniową (Heterobasidion annosum).

 

Gospodarka łowiecka

 

Wytyczne prowadzenia gospodarki łowieckiej określone są w ustawie z dnia 13 października 1995 roku – „Prawo łowieckie” oraz w rocznych planach łowieckich i wieloletnich łowieckich planach hodowlanych. Na podstawie zasad określonych w wyżej wymienionych dokumentach gospodarowaniem populacjami zwierzyny łownej na terenie gminy zajmują się następujące koła łowieckie:

„Diana”, „Łoś”, „Ryś”, „Drop”, „Jeleń’’, „Żubr”, „Wycinek”.

Na obszarze gminy utrzymuje się ogólnokrajowa tendencja liczebności najważniejszych gatunków zwierzyny grubej.

Niepokojące spadki liczebności można zauważyć w populacjach zwierzyny drobnej, a mianowicie zająca, kuropatwy i bażanta. Podobny trend zauważany jest na pozostałym obszarze Polski. Przyczyną takiego stanu rzeczy są następujące czynniki:

 • nadmierny rozród lisa (tendencja ta widoczna jest od 1993 roku, kiedy to rozpoczęto akcję rozrzucania szczepionek przeciwko wściekliźnie i tym samym znacznie zmniejszono śmiertelność wśród tych zwierząt)
 • ekspansja i wzrost liczebności jenota – w związku z umieszczeniem tego gatunku na liście zwierząt łownych w chwili obecnej istnieje szansa na redukcję jego liczebności w drodze odstrzału
 • wzrost liczebności populacji ptaków drapieżnych oraz kruka
 • zmiany struktury użytkowania gruntów rolnych
 • bezpańskie psy i koty.

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  
on line: 1 odwiedzin: 437450
Strona główna|Kontakt|
© 2008 - 2023 Miedzichowo. All Rights Reserved.